Vortexes in Georgia

stone mountain vortex

 

Stone Mountain is a quartz monzonite dome monadnock in Stone Mountain, Georgia, United States.